تاریخ : چهاردهم بهمن ۱۳۹۰
نویسنده : دالیا


المپیاد علوم کشوری پایه سوم راهنمایی

1)کدامیک از دانشمندان زیر، هسته را در قسمت مرکزی اتم می دانست؟

الف) تامسون                    ب) رادرفورد                  ج) نیلز بور                       د) ب و ج

 2) کدام گزینه در مورد عدد جرمی درست می باشد؟
الف) عدد جرمی = تعداد پروتون + تعداد نوترون           ب) عدد جرمی = تعداد الکترون + تعداد نوترون
ج) عدد جرمی = عدد اتمی + تعداد نوترون                د) هر سه مورد درست است.

 3) یون +2 Naا23 چند الکترون دارد؟

                     11
الف) 9                            ب) 11                        ج) 13                              د) 12

 4) نمادهای شیمیایی ‌‌C - Cu - Ca به ترتیب مربوط به کدام عناصر می باشد؟
الف) مس – کلسیم – کربن                                 ب) کلسیم – کربن - مس

ج) کلسیم – مس کربن                                       د) کربن – کلسیم - مس
 


 

14

 
5) کدامیک از اتم های زیر با X   ایزوتوپ می باشد؟

7

 

 

14

 

14

  17   17  
الف) X   

ب) X

  ج) X   د) X  

6

 

8

 

7

 

6

 

 


 

6) کدام اتم ناپایدارتر می باشد؟
 

152

 

182

  190   102  
الف) X   

ب) X

  ج) X   د) X  

60

 

80

 

90

 

50

 

 


 

7) از ترکیب یک مولکول کربن دی اکسید و یک مولکول آب، یک مولکول کربنیک اسید به دست می آید .در یک مولکول کربنیک اسید چند اتم وجود دارد؟
الف) 2                         ب) 4                           ج) 6                               د)8

 8) کدام فرمول مربوط به اتانول می باشد؟

الف) C۲H۵OH               ب) CH۳OH                   ج) C۳H۷OH                     د) C۴H۹OH
 


 

9) در کدام گروه ویژگی های یک یون نوشته شده است؟ (P=پرتون، n=نوترون، e =الکترون)
الف) (6 =اj۱۲) - (p=اj۶) - (nا= e)                      ب) (7 =اj۱۴) - (p=اj۶) - (nا= e)
ج) (8 =اj۱۵) - (p=اj۸) - (nا= e)                         د) (9 =اj۱۶) - (p=اj۹) - (nا= e)

 10) کدام یک با بقیه متفاوت است؟
الف) آسپرین                ب) جوش شیرین               ج) پرتقال                        د) ویتامین C

 11) اگر بر روی شامپو مقداری فنول فتالیین اضافه کنیم .چه رنگی به وجود می آید؟
الف) فرقی نمی کند                 ب) آبی                 ج) زرد                            د) ارغوانی

 12) کدام اسید قوی تر است؟
الف) سرکه               ب) آب لیمو                          ج) اسید معده                 د) شیر

 13) کامل ترین گیاهان که بر روی زمین ظاهر شده اند کدام گزینه می باشد؟
الف) نهان دانگان            ب) بازدانگان              ج) جلبک های دریایی            د) گیاهان هاگدار

 14) چرا در قطب شمال خرگوش قهوه ای وجود ندارد؟
الف) به علت کمبود غذا                                        ب) به علت کمبود نورخورشید
ج) به علت عدم سازگاری با محیط                          د) به علت سرمای زیاد

 15) در برخورد دو ورقه قاره ای چرا هیچ ورقه ای زیر ورقه دیگر نمی رود؟
الف) سختی ورقه ها                                           ب) نرم بودن ورقه ها
ج) سنگی بودن ورقه ها                                       د) جرم یکسان ورقه ها

 16) کدام گروه منطقی تنظیم نشده است؟
الف) زمین - مریخ - مشتری                                 ب) زحل – مشتری - نپتون
ج) عطارد – زهره - زمین                                      د) اورانوس – زحل – نپتون

 17) کدام سیاره اتمسفر «غلیظ» دارد؟
الف) عطارد                   ب) زهره                    ج) مشتری                       د) مریخ

 18) جسمی به جرم Kgا1 مسافت Cmا400 را طی می کندکار انجام شده چند کیلو ژول       می باشد؟
الف) 04/                      ب)4/0                       ج) 4                              د) 40

 


 

19) در علم فیزیک به   چه می گویند؟
الف) کیلوگرم                 ب) نیوتن                   ج) وات                          د) ولت

 20) هر اسب بخار (قوه اسب) برابر چند کیلو وات است؟
الف) 746                      ب) 46/7                   ج) 746/0                       د) 6/74

 21) کدام کمیت «یکا» ندارد؟
الف) انرژی              ب) مزیت مکانیکی               ج) بازده                       د) ب و ج صحیح است.

 22) در ماشینی بازده 75/0 اگر از کل کار 80 ژول باشدانرژی تلف شده برابر چند ژول می باشد؟
الف) 60                      ب) 20                            ج) 70                       د) 50

 23) قرقره متحرک شبیه ...................... .
الف) اهرمی که بازوی محرک 2 برابر بازوی مقاوم باشد.

ب) اهرمی که بازوهای آن برابرند.
ج) چرخ و محوری که نیروی محرک به چرخ آن وارد می شود.
د) چرخ و محوری که نیروی مقاوم به چرخ آن وارد می شود.

 


 

24) اگر مزیت مکانیکی ماشین بیشتر از یک باشد .کدام مورد درست می باشد؟
الف) ماشین مقدار نیرو را افزایش می دهد.               ب) نیروی مقاوم از نیروی محرک بیشتر است.
ج) بازوی محرک از بازوی مقاوم بزرگتر است.              د) هر سه مورد درست می باشد.
 


 

25) کدام گزینه اهرم نوع سوم می باشد؟
الف) موچین                 ب) انبردست                 ج) فندق شکن                   د) الاکلنگ
 


 

26) در کدام گزینه ماشین با «تغییر جهت نیرو» به ما کمک نمی کند؟
الف) قرقره ثابت             ب) اهرم نوع دوم           ج) پیچ                              د) گوه

 27) قیچی معمولی از چند ماشین ساده تشکیل شده است؟
الف) یک                      ب) چهار                       ج) شش                          د) دو

 


 

28) پِی سدها را بسیار مسطح و بزرگ می سازند. علت چیست؟
الف) افزایش نیروی تکیه گاه                              ب) زیاد بودن مساحت سد

 ج) کم شدن فشار سد                                   د) مورد الف و ج

 29) Cm2/N 5 برابر چند پاسکال است؟

الف)                   ب)                   ج) 50000                     د) 5000

 


 

30) اگر لاستیک ماشین را بیش از حد باد کنیم می ترکد. علت آن چیست؟
(منظور از ضربه زن ها بر خورد مولکولهای هوا به دیواره داخلی لاستیک می باشد.)
الف) شدت ضربه زنها بیشتر می شود.                       ب) تعداد ضربه زنها بیشتر می شود.
ج) سرعت ضربه زنها بیشتر می شود.                        د) هر سه مورد درست است.

 31) اگر یک میله شیشه ای را به کیسه نایلونی مالش دهیم و به کمک همان میله برق نما را به روش «القاء» باردار کنیم. کدام حالت زیر در برق نما ایجاد می شود؟

الف)                  ب)                    ج)                  د)
 32) در کدام حالت اتم باردار است؟
الف) تعداد n بیشتر از تعداد p می باشد.                      ب) تعداد n بیشتر از تعداد eمی باشد.
ج) تعداد e بیشتر از تعدادn می باشد.                          د) تعداد pبیشتر از تعداد e می باشد.
 


 

33) درباره ولتاژ و آمپراژ کدام یک درست می باشد؟
الف) هر دو عامل ایجاد جریان الکتریکی می باشند.
ب) هر دو مقدار جریان الکتریکی می باشند.
ج) ولتاژ عامل ایجاد جریان الکتریکی و آمپراژ مقدار جریان الکتریکی می باشد.
د) ولتاژ مقدار جریان الکتریکی و آمپراژ عامل ایجاد جریان الکتریکی می باشد.
 


 

34) کدام جمله درباره مقاومت الکتریکی یک رسانا درست است؟
الف) هرچه رسانا بلندتر باشد مقاومت آن کمتر است.

ب) هرچه رسانا نازکتر باشدمقاومت آن بیشتر است.
ج) هرچه رسانا گرمتر باشد مقاومت آن کمتر است.

د) هر چه رسانا نازکتر و بلندتر باشد مقاومت آن کمتر است.

 35) در علم فیزیک «اهم آمپر» را با چه واحدی نشان می دهند؟
الف) ژول                    ب) وات                        ج) ولت                         د) نیوتن

 36) آهنربای الکتریکی مطابق شکل ساخته ایم. چگونه آهنربا را قوی تر کنیم؟

الف) ولتاژ باطری را زیاد کنیم .
ب) دورهای سیم پیچ را زیاد کنیم.
ج) میله آهنی را بزرگتر کنیم.
د) مورد الف و ب صحیح است.

 37) وقتی یک استخوان ران مرغ را در اسید قرار دهیم، بعد از یک هفته استخوان نرم می شود .علت آن کدام گزینه می باشد؟
الف) مواد معدنی استخوان در اسید حل می شود.                ب) سلولهای استخوانی از بین می روند.
ج) پروتئین استخوان در اسید حل می شود.                         د) موارد الف و ج درست می باشد.

 38) کدامیک از ماهیچه زیر سلول های یک هسته ای و دوکی شکل دارند؟
الف) اسکلتی                ب) صاف                        ج) قرمز                         د) قلب

 39) کدام مثال از ماهیچه های صاف می باشد؟
الف) قلب                      ب) ران پا                       ج) زبان                         د) اطراف لوله گوارش

 40) کدام گزینه مربوط به فعالیت نیمکره راست مغز می باشد؟
الف) خواندن           ب) درک موسیقی           ج) با دست راست نوشتن           د) مهارتهای ریاضی

 41) کدام گروه از ویژگی های نورون های رابط می باشد؟
الف) دندریت کوتاه – اکسون کوتاه                           ب) دندریت بلند – اکسون کوتاه یا بلند
ج) دندریت کوتاه – اکسون کوتاه یا بلند                     د) دندریت بلند – اکسون بلند

 42) کدام هورمون مقدار قند خون را کاهش می دهد؟
الف) انسولین            ب) هورمون رشد                ج) هورمون غده تیروئید               د) هیپوفیز

 43) کدام هورمون باعث «بم شدن صدا» می شود؟
الف) تستوسترون             ب) استروژن                   ج) پروژسترون                   د) هر سه مورد

 44) کدام یک ازاستخوانهای زیر در تولید گلبولهای قرمز خون نقش ندارد؟

الف) دنده ب) جناغ ج) لگن د) ساعد

 45) سلولی مقداری آب جذب کرده و بعد از مدتی آب خود را از دست می دهد. این عمل.............
الف) رشد است.                                                                         ب) رشد نیست.
ج) اول رشد کرده و بعداً رشد خود را از دست داده است.                     د) تقریباً رشد است.

 46) دانش آموزی عدم موفقیت خود را در المپیاد علوم تجربی کمبود وقت اعلام می کند این عمل چه نوع «واکنش دفاعی» می باشد؟
الف) جایگزینی             ب) جبران نقص                  ج) دلیل تراشی                     د) خیالبافی

 47) کپک و مخمر و باکتری به ترتیب از چه طریقی تولید مثل می کنند؟
الف) جوانه زدن – هاگ زایی – دو نیم شدن                 ب) هاگ زایی - جوانه زدن - دو نیم شدن
ج) دو نیم شدن - هاگ زایی - جوانه زدن                     د) هاگ زایی - دو نیم شدن - جوانه زدن

 48) برقراری ارتباط بین بخش های مختلف بدن وظیفه کدام قسمت است؟
الف) مخ              ب) نخاع               ج) دستگاه عصبی محیطی              د) دستگاه عصبی مرکزی

 49) در کدام بلوغ تفاوت دختر و پسر بودن، مشخص می شود؟
الف) روانی                 ب) جنسی                    ج) جسمی                   د) شرعی

 50) نورون ها در کدام مکان به یکدیگر متصل می شوند؟

الف) سیناپس                 ب) مغز                     ج) نخاع                        د) هیچکدام


موضوعات مرتبط: علوم، نمونه سوال
آخرین مطالب